Flid

Fforarbeid
Llov
Iilske
Ddom

Dette akronymet viser hva som bør kjennetegne Rettens flid. For eksempel.

Forarbeid

En hver lov eller kongelig resolusjon er myntet på å oppnå noe, eller å forhindre noe. Hensikten med loven kommer til uttrykk i de proporsjoner som går fra Regjeringen til Stortinget forut for vedtaket av loven.

I Retten må man også ha begrep om de prinsipper som ligger til grunn for rettsstaten.

Lov

En hver rettslig forføyning eller dom skal være grunnet i lov. Loven angir handlinger som ikke er tillatte, herunder hva som likevel er tillatt. Ingen kan straffes for sin karakter.

Tidligere dommer i lignende saker er retningsgivende hva gjelder forståelse av lov og straffeutmåling. Høyesteretts kjennelser er styrende.

Ilske

Retten må ta stilling til alvoret i saken for Retten. Der kan være formildende omstendigheter. Der kan være skjerpende omstendigheter. Og der kan være almennpreventive hensyn av betydning for straffeutmålingen.

Dom

Dommen skal være begrunnet, slik at den kan etterprøves. Den skal være lovlig fattet. Og den skal ikke være dom over person.