Schizofreni

Schizofreni er en psykiatrisk lidelse, altså en diagnose, og her har jeg gjort rede for hva schizofreni er.

Situasjonsbestemt å være
Crazy å være
Holdt å være
Identifisering å være
Zero å være
Objekt å være
Fornekting å være
Rasjonalisering å være
Enestående å være
Nummen å være
Intellekt å være

S ituasjonsbestemt å være
Den schizofrene er alltid involvert. Vedkommende er ute av stand til å tygge drøv, altså ute av stand til å være virkelig reflektert.

C razy å være
Den schizofrene vil alltid tilkjennegi en splittelse, mellom to motsetninger, uten å gjøre sak av det. Disse motsetninger kan være formelle eller rent faktiske, og gjør vedkommende utilregnelig.

H oldt å være
Den schizofrene vil alltid inntrykk gi av å være besatt. I verste fall vil den schizofrene tenke seg å være et nytt tilfelle av Kristus.

I dentifisering å være
Den schizofrene vil alltid tenke seg at det er en selv det gjelder når det blir uttrykt alminnelige ting eller når feil eller hygge blir påpekt.

Z ero å være
Den schizofrene vil alltid tenke at verden kulminerer i vedkommende selv. Vedkommende anser seg for å være et sluttpunkt.

O bjekt å være
Den schizofrene vil lage de underligste forestillinger, verbalt eller på papir, for å vise at vedkommende er en ting. Vedkommende ser seg som forklaring å være.

F ornekting å være
Den schizofrene vil alltid fornekte hva som strider mot den virkelighetsforståelse vedkommende har laget seg. Fornektingen kan arte seg som avvisning, eller som blokkering.

R asjonalisering å være
Den schizofrene vil alltid forstå hva vedkommende sanser i lys av hva vedkommende mener og tror. Slik vil tilforlatelige inntrykk bli særlig oppmerksomhet, ved en grunn å ha.

E nestående å være
Den schizofrene vil alltid være alene i verden. Der er ingen som virkelig skjønner hvordan vedkommende har det.

N ummen å være
Den schizofrene vil aldri være krystallklar, altså ikke være skarp, men vil alltid uttrykke seg slik at det er ullent hva vedkommende tilkjennegir.

I ntellekt å være
Den schizofrene vil alltid intellektualisere ved å peke på form eller årsak, og ved å lage underligste modeller som skal vise sammenhenger. Den schizofrene er ute av stand til å inngå relasjoner på det følelsesmessige plan, eller å skape følelsesmessig. Smak er et problem, blitt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn.